De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l'Entitat propietària del lloc web situat en l'adreça d'Internet WWW.PSICOLOGIAMARCSB.COM

TITULAR DE LA PÀGINA WEB
Denominació social: MARC SANSO BAUZA
CIF: 41524366M
Domicili: C/FORMENTERA 17 2 07500 MANACOR, BALEARS
Adreça de correu electrònic: marc_1232@hotmail.com
Telèfon: 617300295
Activitat: psicòleg

Per a navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per WWW.PSICOLOGIAMARCSB.COM, s'hauran d'acceptar les següents condicions de servei i ús de la pàgina web:

A) L'usuari i/o client assumeix les presents condicions generals de servei.
B) Si l'usuari i/o client no accepten les presents condicions, no poden fer ús d'aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix MARC SANSO BAUZA.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB
a) Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés i utilització de la pàgina web WWW.PSICOLOGIAMARCSB.COM La utilització d'aquesta Web li atribueix la condició d'usuari des de l'accés i inici de la navegació per aquesta. Des del moment d'accés a qualsevol dels seus continguts l'usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L'usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l'entitat en la web a la qual accedeix.

b) A través de la pàgina web, WWW.PSICOLOGIAMARCSB.COM facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversa informació i serveis.

c) L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que es disposa en les presents Condicions Generals

d) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l'accés a la informació de la pàgina web, no s'exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, MARC SANSO BAUZA condiciona la utilització d'alguns dels Serveis, oferts en la Web, al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l'Usuari. El citat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el mateix servei o en les Condicions Particulars que, si escau, el regulin.

e) L'usuari s'obliga a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web WWW.PSICOLOGIAMARCSB.COM.

f) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

g) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.

h) L'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin en la Web.

i) L'usuari s'obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol classe d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests.

j) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través de la web.
No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través de la Web per a remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.

k) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l'entitat, els seus proveïdors o tercers.

l) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit de manera expressa l'ús de qualsevol contingut del qual no sigui titular l'usuari.

m) L'usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de 'spam' en l'ús o com a conseqüència de l'ús de la Web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o uns altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través de la Web.

n) L'entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol classe d'acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS
L'entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D'igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS
El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l'entitat, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L'entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des de la web de l'entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts de la pàgina Web són titularitat exclusiva de l'entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l'entitat l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L'usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l'entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.
L'entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol classe d'acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina Web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d'aquesta.

NOTIFICACIONS

A l'efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l'entitat i l'Usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic marc_1232@hotmail.com. Les comunicacions de l'entitat a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportats per aquest últim en registrar-se en la pàgina web WWW.PSICOLOGIAMARCSB.COM L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

RÈGIM DE RESPONSABILITATS

A) L'usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web WWW.PSICOLOGIAMARCSB.COM així com la prestació dels serveis i/o venda de productes oferts en la web es realitza sota el seu sencer risc i la seva sencera responsabilitat.

B) L'entitat no respon dels perjudicis ocasionats a l'usuari degut a l'incompliment per part d'aquest de la Llei, o l'ús dels productes i/o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a el que s'estableix en aquestes condicions generals o en les condicions aplicables que si escau resultin d'aplicació. Específicament l'entitat no respon dels perjudicis derivats de les presents actuacions: infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual, la infracció del secret professional, la infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut, la realització d'actes de competència deslleial, la realització de publicitat il·lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica. La il·licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinència, actualitat i exhaustivitat dels continguts i informacions transmeses o llocs a la disposició dels usuaris no realitzats directament per l'entitat.

C) L'entitat en cap cas respon dels danys soferts per l'usuari derivats de les interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, o en els aparells i equips informàtics dels usuaris motivades per causes alienes a l'entitat, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema la disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.

D) L'entitat en cap cas respon dels danys soferts pels usuaris derivats de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat del contingut existent en els llocs enllaçats. I no respondrà del manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents en els llocs enllaçats.

E) L'entitat en cap cas respon dels danys soferts pels usuaris derivats de retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'internet o en altres sistemes electrònics.

F) L'entitat en cap cas respon dels danys soferts per l'usuari que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del portal, i que no siguin atribuïbles a l'entitat.

G) L'entitat en cap cas respon dels danys soferts per l'usuari derivats de la impossibilitat de donar el servei, vendre productes i/o permetre l'accés per causes no imputables a l'entitat, degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major; així com de l'incompliment o compliment defectuós o terminació per qualsevol causa dels contractes realitzats amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través de la Web.

H) L'entitat en cap cas respon dels danys soferts per l'usuari, derivats dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a l'existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. D'igual manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través de la Web, causant alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

I) L'entitat en cap cas respon dels danys i perjudicis que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els usuaris fan de la Web i de les informacions i serveis, així com de l'incompliment per part dels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.

J) L'entitat no es fa responsable dels continguts, serveis, informació i en general de tot allò que pugui aparèixer en la pàgina als quals puguin accedir a través del link que en aquesta última s'hagi establert.

K) En el cas que qualsevol de les condicions generals, i/o particulars si escau, fos declarada nul·la i/o invàlida, això no afectarà l'eficàcia de la resta que continuaria sent vinculant entre les parts. En el supòsit que alguna de les parts pugui renunciar a exigir en un determinat moment el compliment de qualsevol de les condicions generals i/o particulars, si escau, establertes, això no suposarà que es renuncia amb caràcter general al compliment de la resta de condicions i tampoc suposarà la creació d'un dret adquirit per a l'altra part.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1. De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació relativa al tractament de les seves dades de caràcter personal: RESPONSABLE: MARC SANSO BAUZA NIF/CIF: 41524366M ADREÇA: C/ FORMENTERA 17 2, MANACOR TELÈFON 617300295 EMAIL: marc_1232@hotmail.com. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com. FINALITAT: En MARC SANSO BAUZA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web. A més de gestionar l'enviament d'informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d'acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l'última contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte mitjançant la compra del producte i/o servei de conformitat amb el Codi de Comerç i Codi Civil. Resulta d'aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el contracte d'adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l'oferta sol·licitada i gestionar l'enviament d'informació comercial. DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així́ com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció de MARC SANSO BAUZA. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recaptats durant la navegació en la pàgina web o proporcionats mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d'una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referits en l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la Web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hipervínculo, ja sigui mitjançant la inclusió dels esments oportuns en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se en la pàgina web de la nostra empresa li sol·licitem les dades de caràcter personal necessaris per a les finalitats del servei sol·licitat, que no és un altre que és la prestació dels serveis i/o venda de productes oferts en la Web.

1.3. El client/usuari pot exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista en l'apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent poden exercitar-se per cada client a través d'un formulari d'exercicis de drets que ens pot sol·licitar per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada pot enviar-la per correu postal a la següent adreça: C/FORMENTERA 17 2, amb domicili a MANACOR adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI del client.

1.4. MARC SANSO BAUZA informa que, si un CLIENT vol registrar-se en la Web, se li demanaran tota una sèrie de dades de caràcter personal l'emplenament del qual resulta obligatòria. Per tant si no s'aporten/emplenen aquestes dades de caràcter personal no tindrà lloc l'alta en la pàgina web de MARC SANSO BAUZA. Serà obligació de tots els usuaris/clients garantir que la informació que s'aporti sigui exacta i que estigui actualitzada. En els formularis de Registre, on es recaptin dades de caràcter personal, s'assenyalen els diferents camps l'emplenament dels quals és necessària per a realitzar el registre corresponent.

1.5. El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal recollits com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el titular de la pàgina web.

 

1.6. Vostè autoritza l'enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzats per a gestionar l'enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzats exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d'aplicació el que es disposa en els art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l'art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l'ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l'enviament de publicitat.

1.7. L'entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l'Empresa i/o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservats en els fitxers titularitat de MARC SANSO BAUZA fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l'empresa, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d'autoritats administratives o judicials.

POLÍTICA DE COOKIES

L'entitat MARC SANSO BAUZA, amb NIF/CIF: 41524366M, domicili en la C/FORMENTERA 17 2 07500 MANACOR, BALEARS, adreça de correu electrònic: marc_1232@hotmail.com i web: WWW.PSICOLOGIAMARCSB.COM l'informa l'usuari de manera expressa que, de conformitat amb l'art. 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per a oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, l'usuari accepta de manera expressa l'ús que fem de les 'cookies'. No obstant això, l'usuari té l'opció d'impedir la generació de 'cookies' i l'eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l'ús de 'cookies' en el seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

S'entenen per Cookies pròpies: Aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.

Què és una 'cookie'?
Una 'cookie' és un fitxer que es descarrega en els llocs web i que determinades pàgines web envien al navegador, i que s'emmagatzemen en el terminal de l'usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tauleta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l'idioma i les opcions preferides, la qual cosa li pot permetre recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des del seu equip, d'aquesta manera es pretén facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc resulti més útil en personalitzar el seu contingut.

Com s'utilitzen les 'cookies'?
En navegar per aquesta pàgina web, l'usuari està acceptant que es puguin instal·lar 'cookies' en la seva terminal i que ens permeten conèixer la següent informació:

Informació estadística de l'ús de la web.
- El login de l'usuari per a mantenir la sessió activa en la web.
- El format de la web preferent en l'accés des de dispositius mòbils.
- Les últimes cerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d'aquests serveis.
- Informació sobre els anuncis que es mostren a l'usuari.
- Informació de les enquestes en les quals ha participat l'usuari.
- Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

Tipus de 'cookies' utilitzades
Aquesta web utilitza tant 'cookies' temporals de sessió com 'cookies' permanents. Les 'cookies' de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l'usuari accedeix a la web, i les 'cookies' permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d'una sessió. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari en una sola ocasió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les 'cookies', el web pot utilitzar:
1 'Cookies' tècniques
Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
2 'Cookies' de personalització
Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com per exemple serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, la geolocalització del terminal i la configuració regional des d'on s'accedeix al servei.
3 'Cookies' publicitàries
Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.
4 'Cookies' de publicitat comportamental
Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d'aquest.
5 'Cookies' d'anàlisis estadístiques
Són aquelles que permeten realitzar el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de 'cookies' s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, amb la finalitat d'introduir millores en el servei en funció de les dades d'ús que fan els usuaris.
6 Cookies de tercers
Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies. En algunes pàgines web es poden instal·lar 'cookies' de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

L'Entitat utilitza en aquest lloc web les següents cookies que es detallen a continuació:

COOKIES DE TERCERS

• ASP.NET_*SessionId
• AWSELB
• _swa_o
• datr
• fr
• sb

COOKIES PRÒPIES

• XSRF-*TOKEN
• _ga
• _gat
• _gid
• hs
• svSession
• uidp

Com administrar 'cookies' en el navegador?
L'usuari té l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les 'cookies' instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en la seva terminal.

Com administrar les cookies en els ordinadors
Si vols permetre l'ús de cookies del nostre lloc, si us plau, segueix les següents instruccions:

Google Chrome

1 En obrir el navegador, punxa 'eines' en la part superior i selecciona la pestanya de 'opcions'.
2 Dins d'opcions, punxa 'privacitat'.
3 Marca 'permetre l'administració de cookies'.

Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1 En obrir el navegador, punxa 'eines' en la part superior i selecciona la pestanya de 'opcions'.
2 Revisa la pestanya de 'Privacitat' assegurant-te està configurada amb un nivell de seguretat mitjà o inferior.
3 Si la configuració d'Internet no és mitjana s'estaran bloquejant les cookies.

Mozilla Firefox

1 En obrir el navegador, punxa 'eines' en la part superior i selecciona la pestanya de 'opcions'.
2 Selecciona la icona de Privacitat.
3 Punxa en cookies, i marca: 'permetre la instal·lació de cookies'.

Safari

1 En obrir el navegador, punxa 'eines' en la part superior i selecciona la pestanya de 'opcions'.
2 Punxa en la pestanya de 'Seguretat' i revisa si l'opció 'Bloquejar l'Accés de cookies de tercers' està marcada o no.
3 Punxa a 'guardar'.

La instal·lació de cookies en Mac

Si tens un Mac i vols permetre l'accés de les nostres cookies en el teu ordinador, si us plau, segueix les següents instruccions:

Internet Explorer 5.0 en OSX

1 Entra en 'Explorer' i selecciona 'Preferències' en la barra de navegació.
2 Feix scroll cap avall fins que vegis 'Cookies' just sota arxius rebuts.
3 Marca 'No tornar a preguntar'. Safari en OSX

1 Entra en Safari i selecciona 'Preferències' en la barra de navegació.
2 Punxa en la pestanya de 'Seguretat' i marca l'opció 'acceptar cookies'.
3 Selecciona l'opció: 'Només des del site actual en què estic navegant'.

Mozilla i Netscape en OSX

1 Entra en 'Mozilla' o 'Netscape' i en la part superior del teu navegador, marca l'opció de 'Preferències'.
2 Feix scroll cap avall fins que vegis 'Cookies' just sota 'Privacitat i Seguretat'.
3 Marca l'opció 'Permetre l'accés de cookies només des del site actual'.

Opera

1 Entra en 'Opera' i selecciona 'Menu' i 'Ajustos' en la barra de navegació.
2 Selecciona 'Preferències' i punxa en la pestanya de 'Avançat'.
3 Marca l'opció 'Acceptar cookies'. En cas de bloquejar l'ús de 'cookies' en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per a administrar 'cookies' per lloc web, la qual cosa ofereix un control més precís sobre la privacitat. Això significa que es pot inhabilitar 'cookies' de tots els llocs excepte d'aquells en els quals es confiï.